معنی و ترجمه کلمه precipitation of moisture به فارسی precipitation of moisture یعنی چه

precipitation of moisture


انقباض و فرود امدن بخار،تراکم بخار،بارندگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها