معنی و ترجمه کلمه prediction mechanism به فارسی prediction mechanism یعنی چه

prediction mechanism


دستگاه محاسب تير
علوم نظامى : دستگاه مدبر يا محاسب سبقت هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها