معنی و ترجمه کلمه premature به فارسی premature یعنی چه

premature


زودرس ،پيش از موعد،پيشرس ،پيش رس ،قبل از موقع ،نابهنگام ،نارس
علوم مهندسى : بى موقع
روانشناسى : زودرس
علوم نظامى : عمل پيشرس پيش از وقت عمل کردن گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها