معنی و ترجمه کلمه prepared variation به فارسی prepared variation یعنی چه

prepared variation


ورزش : وارياسيون تدارک شده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها