معنی و ترجمه کلمه pressing به فارسی pressing یعنی چه

pressing


فشردن ،فشاراور،مبرم ،مصر،عاجل
معمارى : فشاردادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها