معنی و ترجمه کلمه pressure butt welding به فارسی pressure butt welding یعنی چه

pressure butt welding


علوم مهندسى : جوشکارى لب به لب فشارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها