معنی و ترجمه کلمه pressure sensitive pen به فارسی pressure sensitive pen یعنی چه

pressure sensitive pen


کامپيوتر : قلم حساس به فشار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها