معنی و ترجمه کلمه presumption of clearance به فارسی presumption of clearance یعنی چه

presumption of clearance


اصل برائت
قانون ـ فقه : فرض برائت در امور مدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها