معنی و ترجمه کلمه pretty good به فارسی pretty good یعنی چه

pretty good


نسبه خوب ،نه چندان بد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها