معنی و ترجمه کلمه preventative actions به فارسی preventative actions یعنی چه

preventative actions


قانون ـ فقه : اعمال بازدارنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها