معنی و ترجمه کلمه preventive medicine به فارسی preventive medicine یعنی چه

preventive medicine


روانشناسى : پزشکى پيشگير
علوم نظامى : طب پيشگيرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها