معنی و ترجمه کلمه price به فارسی price یعنی چه

price


نرخ ،ارزش ،بها قائل شدن ،قيمت گذاشتن
عمران : قيمت
قانون ـ فقه : قيمت ،ارزش پولى کالا
بازرگانى : بها،قيمت
ورزش : مبلغ شرطبندى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها