معنی و ترجمه کلمه primary process thinking به فارسی primary process thinking یعنی چه

primary process thinking


روانشناسى : انديشيدن در فرايند نخستين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها