معنی و ترجمه کلمه principal به فارسی principal یعنی چه

principal


دستور دهنده ،مضمون عنه ،امر،مرتکب اصلى ،رئيس دانشکده يا دبيرستان ،رئيس موسسه اثاثه ارثى ،اصل ،کارفرما،موکل ،ارباب ،عمده ،رئيس ،مدير،مطلب مهم ،سرمايه اصلى ،مجرم اصلى
قانون ـ فقه : صفت موروثى
بازرگانى : عامل ،شرکت اصلى ،اصلى
ع لوم هوايى : اصلى
علوم نظامى : قسمت يا سرويس نظامى لاحق از نظر اماد و تدارکات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها