معنی و ترجمه کلمه principle of microscopic reversibility به فارسی principle of microscopic reversibility یعنی چه

principle of microscopic reversibility


شيمى : اصل برگشت پذيرى ميکروسکوپى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها