معنی و ترجمه کلمه principles of islamic economics به فارسی principles of islamic economics یعنی چه

principles of islamic economics


اصول اقتصاد اسلامى
بازرگانى : مبانى اقتصاد اسلامى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها