معنی و ترجمه کلمه prior permission به فارسی prior permission یعنی چه

prior permission


علوم هوايى : اجازه قبلى پرواز
علوم نظامى : اجازه قبلى پرواز


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها