معنی و ترجمه کلمه prison bird به فارسی prison bird یعنی چه

prison bird


کسيکه زندان خانه او شده است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها