معنی و ترجمه کلمه privat docent or zent به فارسی privat docent or zent یعنی چه

privat docent or zent


اموزگارمجازدردانشگاه که که مواجب ازدانشجويان مى گيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها