معنی و ترجمه کلمه privet به فارسی privet یعنی چه

privet


(گ.ش ).برگنو،مندارچه)Ligustrum vulgare(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها