معنی و ترجمه کلمه privileged به فارسی privileged یعنی چه

privileged


امتياز دار،داراى امتياز يا حق ويژه ،مصون
قانون ـ فقه : ممتازه ،ممتاز
ورزش : مجاز به ادامه مسير و گرفتن سرعت درصورت رسيدن قايق ديگر به ان

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها