معنی و ترجمه کلمه probation به فارسی probation یعنی چه

probation


تعليق مجازات ،کاراموزى ،به سر بردن محکومين جوان در مراکز اموزش مخصوص ،ازادى مشروط، )probational(ازمايش ،امتحان ،ازمايش حسن رفتار وازمايش صلاحيت ،دوره ازمايش وکار اموزى ،ارائه مدرک ودليل ،ازادى بقيد التزام
قانون ـ فقه : کانون اصلاح و تربيتروانشناسى : دوره ازمايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده