معنی و ترجمه کلمه procedure sign (prosign) به فارسی procedure sign (prosign) یعنی چه

procedure sign (prosign)


علوم نظامى : علايم ارسالى در شبکه قبل از شروع مکالمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها