معنی و ترجمه کلمه producer به فارسی producer یعنی چه

producer


ژنراتور،عمل اورنده ،فراورگر،فراور،توليد کننده ،مولد
علوم مهندسى : سازنده باراورنده
معمارى : توليد کننده
زيست شناسى : توليدکننده
بازرگانى : سازنده ،توليد کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها