معنی و ترجمه کلمه productivity به فارسی productivity یعنی چه

productivity


بهره ورى ،قابليت توليد،بازدهى ،فراورش ،حاصلخيزى ،بارورى ،سودمندى
کامپيوتر : بهره ورى
معمارى : قدرت توليد بازدهى
روانشناسى : باراورى
زيست شناسى : فراورندگى
بازرگانى : قابليت توليد،بهره ورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها