معنی و ترجمه کلمه program loans به فارسی program loans یعنی چه

program loans


علوم نظامى : قرضه هاى مربوط به برنامه هاى رشد و توسعه وامهاى مربوط به اجراى برنامه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها