معنی و ترجمه کلمه program specification به فارسی program specification یعنی چه

program specification


خصيصه برنامه
کامپيوتر : مشخصه برنامه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها