معنی و ترجمه کلمه program status word به فارسی program status word یعنی چه

program status word


کلمه وضيت برنامه
کامپيوتر : کلمه وضعيت برنامه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها