معنی و ترجمه کلمه propor tionably به فارسی propor tionably یعنی چه

propor tionably


بطور متناسب يا با قرينه ،چنانکه بتوان متناسب نمود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها