معنی و ترجمه کلمه proposition به فارسی proposition یعنی چه

proposition


طرح ،موضوع ،قضيه ،کار،مقصود،قياس منطقى ،گزاره ،پيشنهاد کردن به ،دعوت بمقاربت جنسى کردن
کامپيوتر : گزاره
معمارى : راى
روانشناسى : قضيه
بازرگانى : پيشنهاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها