معنی و ترجمه کلمه prospect به فارسی prospect یعنی چه

prospect


نمود،درنما،معدن کاوى کردن ،دور نما،چشم انداز،انتظار،پيش بينى ،جنبه ،منظره ،اميدانجام چيزى ،اکتشاف کردن ،مساحى
بازرگانى : نمود،مشترى احتمالى ،اينده نگرى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها