معنی و ترجمه کلمه protection به فارسی protection یعنی چه

protection


پشتيبانى ،تيماردارى ،حفاظت ،محافظت ،حراست ،حمايت ،حفظ،نيکداشت ،تامين نامه
عمران : محافظت
معمارى : حمايت
قانون ـ فقه : خط امان
روانشناسى : محافظت
زيست شناسى : حمايت
بازرگانى : حمايت
ورز ش : سد کردن راه حريف نسبت به مهاجمى که در شرف پاس دادن است
علوم هوايى : حفاظت
علوم نظامى : نگهدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها