معنی و ترجمه کلمه provision به فارسی provision یعنی چه

provision


مقرر کردن ،فراهم کردن ،تهيه کردن ،اذوقه ،توشه ،تهيه ،تدارک ،قيد،بند،ماده ،قوانين ،سورسات رساندن ،مقررداشتن ،شرط کردن
بازرگانى : تدارک
علوم نظامى : تدارکات وسايل لازم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها