معنی و ترجمه کلمه psychiatric examination به فارسی psychiatric examination یعنی چه

psychiatric examination


روانشناسى : معاينه روانپزشکى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها