معنی و ترجمه کلمه psychiatric interview به فارسی psychiatric interview یعنی چه

psychiatric interview


روانشناسى : مصاحبه روانپزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها