معنی و ترجمه کلمه psychiatrist به فارسی psychiatrist یعنی چه

psychiatrist


روانپزشک
روانشناسى : روانپزشک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها