معنی و ترجمه کلمه psychogenic به فارسی psychogenic یعنی چه

psychogenic


)psychgenetic(موجد محرکات ذهنى
روانشناسى : روان زاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها