معنی و ترجمه کلمه pteridophyte به فارسی pteridophyte یعنی چه

pteridophyte


( )pteridophyta(گ.ش ).گياهان اوندى خانواده سرخس ،نهانزاد اوندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها