معنی و ترجمه کلمه public به فارسی public یعنی چه

public


ملت ،همگان ،عمومى ،همگانى ،ملى ،اجتماعى ،عموم ،عامه ،اشکار،مردم
معمارى : عمومى
قانون ـ فقه : عموم
روانشناسى : عمومى
بازرگانى : عمومى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها