معنی و ترجمه کلمه puff ball به فارسی puff ball یعنی چه

puff ball


يکجورسماروغ که چون تخم دان گوى مانندان شکسته شودتخم ان پراکنده مى شود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها