معنی و ترجمه کلمه pump به فارسی pump یعنی چه

pump


ارسال کردن ،پمپ کردن ،پمپ ،حرکات فريبنده ،تلمبه زنى ،صداى تلمبه ،تپش ،تپ تپ ،با تلمبه خالى کردن ،باتلمبه بادکردن ،تلمبه زدن
علوم مهندسى : تلمبه
عمران : پمپ
معمارى : تلمبه
ورزش : پمپ موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها