معنی و ترجمه کلمه purge به فارسی purge یعنی چه

purge


پاک کردن ،تهى کردن ،خالى کردن ،زدودن ،پاکسازى کردن ،تنقيه کردن ،تطهير کردن ،تبرئه کردن ،تطهير،پالايش ،سرشاخه زنى ،مسهل ،کارکن ،تصفيه حزب يا دولت از عناصر نادلخواه
کامپيوتر : پاکسازى
قانون ـ فقه : تبرئه کردن
روانشناسى : ب رون ريزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها