معنی و ترجمه کلمه put across به فارسی put across یعنی چه

put across


فهماندن ،باحقه بازى موفق شدن ،دوز وکلک چيدن ،خوب انجام دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها