معنی و ترجمه کلمه quadrantal points به فارسی quadrantal points یعنی چه

quadrantal points


علوم هوايى : جهات فرعى
علوم نظامى : نقاط يا قطبهاى دستگاه جهت يابى هواپيما

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها