معنی و ترجمه کلمه quadrumvir به فارسی quadrumvir یعنی چه

quadrumvir


( )quadrumvirate(م.م ).انجمنى مرکب از چهار تن ،چهار نفرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها