معنی و ترجمه کلمه qualitative analysis به فارسی qualitative analysis یعنی چه

qualitative analysis


(ش ).تجزيه کيفى ،تجزيه جهت تشخيص اجزا متشکله ماده يا مخلوطى ،تجزيه چونى
شيمى : تجزيه کيفى
بازرگانى : تحليل کيفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها