معنی و ترجمه کلمه quality به فارسی quality یعنی چه

quality


وضعيت ،چونى ،کيفيت ،وجود،خصوصيت ،طبيعت ،نوع ،ظرفيت ،تعريف ،صفت ،نهاد،چگونگى
علوم مهندسى : کيفيت
عمران : کيفيت
معمارى : کيفيت
روانشناسى : صفت
بازرگانى : کيفيت
ورزش : تفاوت در شطرنج فرانسه ايت اليا و المان
علوم نظامى : چگونگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها