معنی و ترجمه کلمه quantification به فارسی quantification یعنی چه

quantification


معرفى عناصر يک جسم ،تعريف ،تعيين خاصيت
روانشناسى : کمى کردن
زيست شناسى : کميت پذير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها