معنی و ترجمه کلمه quantity equation of exchange به فارسی quantity equation of exchange یعنی چه

quantity equation of exchange


معادله مقدارى مبادله که براساس نظريه مقدارى پول است و اولين بار توسط ايروينگ فيشر عنوان شد. اين معادله بصورت زيراستMV = PQ :
بازرگانى : يعنى حاصلضرب حجم پول در سرعت گردش پول با ارزش پولى کليه توليدات برابر است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها