معنی و ترجمه کلمه quantity surveryor به فارسی quantity surveryor یعنی چه

quantity surveryor


براوردکننده مقادير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها